Velkommen til Angedal Gard

Det er mange aktivitetar å velje mellom på Angedal Gard, t.d. stell av dyr og planter, skogsdrift, vedlikehald av maskiner og bygningar, samt turar og utflukter i nærområdet. Kva aktivitet ein legg vekt på vil variere ut i frå brukar sitt ynskje og behov.

På Angedal gard ynskjer vi å gje eit tilpassa tilbod som inneheld ein aktiv og innhaldsrik kvardag, med fokus på meistring og gode opplevingar.